Regulamin

Regulamin obowiązujący od 29.05.2018

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez System Monika Palichowska za pośrednictwem domeny www.zielonylistek.com ("Regulamin").

Właścicielem strony internetowej ww.zielonylistek.com jest System Monika Palichowska z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Kustronia 19, NIP 9372393762, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym biuro@zielonylistek.com, numerem telefonu 33 815 02 09 ("Sprzedawca").

Definicje pojęć:

 1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa - dostarczenie na adres wskazany przez Klienta.

 3. Dostawca - podmiot realizujący Dostawę.

 4. Klient - podmiot składający zamówienie na dostawę towaru zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

 5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

 7. Pliki - kody dostępów oraz linki służące do pobrania programów bez nośnika.

 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 9. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, warunkująca złożenie zamówienia.

 10. Produkt - towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.zielonylistek.com

   

§ 1.

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.zielonylistek.com składania zamówień, dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności przez Klienta, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, dokonywania zwrotów oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

   

§ 2.

Informacje o Produktach i Dostawie

 1. Informacje o Produktach dostępnych na stronie internetowej www.zielonylistek.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej www.zielonylistek.com nie zawierają kosztów dostawy.

 3. Zamówiony towar dostarczany jest:

  1. za pośrednictwem Dostawcy: firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, lub

  2. wysyłany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 4. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest umożliwienie dostępu do określonych programów i systemów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, Dostawa jest realizowana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia.

 5. Koszt dostawy firmą Kurierską wynosi 24,90 zł z podatkiem VAT Pobrani owa paczka oraz 19,90 paczka wysyłana za przedpłatą bądź z terminem płatności.

 6. Koszty Dostawy zamówienia o wartości powyżej 200,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) pokrywa Sprzedający.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych dotyczących Produktów oraz kosztów dostawy.

 

§ 3.

Wielokrotne składanie zamówień i rejestracja

 1. Rejestracja i utworzenie Konta Klienta umożliwia składanie zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta oraz adresu Dostawy.

 2. W celu dokonania rejestracji, Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie na stronie internetowej www.zielonylistek.com zgodnie z zasadami określonymi poniżej, wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.zielonylistek.com i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w tym formularzu.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.

 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta.

 5. Po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień Regulaminu, i przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.

 6. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej www.zielonylistek.com każdorazowe logowanie się Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 7. Klient może zlikwidować Konto w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres Sprzedawcy: 43-300Bielsko-Biała , ul. Kustronia 19.

 8. Usunięcie konta lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

 

§ 3.

Składanie zamówień

 1. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez akceptację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

  1. płatność za pobraniem przez Dostawcę (realizacja zamówienia i jego wysyłka następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej www.zielonylistek.com);

  2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie www.zielonylistek.com , jednakże wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

    

§ 5.

Realizacja zamówienia i warunki Dostawy

 1. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca weryfikuje dostępność zamówionego przez Klienta Produktu.

 2. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia zamówienia, zgodnie z warunkami Dostawy określonymi szczegółowo poniżej.

 3. Dostawy są realizowane w dni robocze.

 4. Jeżeli zamówienie dotyczy kodów dostępu do określonych programów i systemów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, Dostawa jest realizowana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia.

 5. Dostawa Produktów innych niż kody dostępów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, będzie realizowana przez Dostawcę zgodnie z obowiązującym u niego regulaminem świadczenia usług.

 6. Zamówione Produkty zostaną wysłane wyłącznie na adres Dostawy podany w formularzu zamówienia, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub adres poczty elektronicznej Klienta.

 7. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem, albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 8. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, w terminie 5 (pięciu) dni od daty złożenia zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej o stanie zamówienia, proponując Klientowi częściową realizację zamówienia lub anulowanie zamówienia w całości.

 9. Jeżeli Klient:

  1. anuluje zamówienie w całości, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia;

  2. anuluje zamówienie w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji zamówienia w zakresie objętym anulacją;

  3. podejmie decyzję o podziale zamówienia i Klient wraz ze Sprzedawcą ustalą nowy termin realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest aktualnie możliwa, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w kilku odrębnych dostawach. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia, w szczególności kosztów Dostawy.

 10. Jeżeli Klient nie wybierze żadnej z opcji zaproponowanych w ust.10 powyżej, lub nie jest możliwe skontaktowanie się z Klientem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w części, w jakiej może ono zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie Sprzedawca anuluje zamówienie, o czym zawiadamia Klienta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta. W części, w jakiej zamówienie zostało zrealizowane, Klient może odstąpić od umowy, na zasadach określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.

 11. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności za zamówiony Produkt inną niż za pobraniem przez Dostawcę, zamówienie nieopłacone przez Klienta w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty jego potwierdzenia przez Sprzedawcę, może zostać anulowane.

 12. Jeżeli Klient wybrał formę płatności za zamówiony produkt inną niż za pobraniem przez Dostawcę, w przypadku anulowania zamówienia w całości, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego kwotę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia przez Klienta.

 13. Jeżeli Klient wybrał formę płatności za zamówiony Produkt inną niż za pobraniem przez Dostawcę, w przypadku anulowania zamówienia w części, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego kwotę w części, w jakiej zamówienie zostało anulowane, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia przez Klienta.

 14. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych oraz adresu Dostawy, podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 6.

Modyfikacja zamówienia

 1. Do chwili przekazania przesyłki do pakowania, Klient może zmodyfikować zamówienie kontaktując się telefonicznie ze Sprzedawcą pod numer telefonu 33 815 02 09, podając zawsze numer zamówienia.

 2. Modyfikacja zamówienia może dotyczyć w szczególności, rodzaju i ilości zamówionego Produktu, zmiany adresu Dostawy, zmiany danych na fakturze VAT.

 3. Dodanie przez Klienta nowych Produktów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed przekazaniem przesyłki Dostawcy, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

 4. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności za zamówiony Produkt inną niż płatność za pobraniem przez Dostawcę i dokonał modyfikacji zamówienia rezygnując z całości lub części zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia modyfikacji zamówienia przez Klienta.

 

§ 7.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient może zrezygnować w całości lub w części z zamówienia, jeśli Produkty składające się na zamówienie nie zostały jeszcze przekazane Dostawcy do wysyłki, kontaktując się telefonicznie ze Sprzedawcą pod numer telefonu 33 815 02 09, podając zawsze numer zamówienia.

 2. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności za zamówiony Produkt inną niż płatność za pobraniem przez Dostawcę i zrezygnował z całości lub części zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia anulowania zamówienia przez Klienta.

 3. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zakupionego Produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu,

 4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu na adres 43-300Bielsko-Biała , ul. Kustronia 19.

 5. Jeżeli sprzedaż dotyczy kodów dostępów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, Sprzedawca zwraca się do Konsumenta o wyrażenie zgody na przekazanie plików niezwłocznie po zawarciu umowy i opłaceniu zamówienia oraz rezygnację przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Konsument wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić wyłącznie przed rozpoczęciem pobierania pliku.

 6. Konsument niewyrażający zgody na rozpoczęcie usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić w tym terminie i przed jego upływem, nie może pobrać pliku.

 

§ 8.

Reklamacje (niezgodność Produktu z umową)

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia mu Produktu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o ujawnieniu niezgodności Produktu z umową w terminie 2 (dwóch) miesięcy od ujawnienia niezgodności.

 2. Klient ma obowiązek złożyć reklamację na piśmie, podając dokładny opis i powód reklamacji oraz żądanie związane z reklamacją. Wraz z pisemną reklamacją Konsument ma obowiązek zwrotu reklamowanego Produktu na adres 43-300 Bielsko-Biała , ul. Kustronia 19.

 3. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 4. Dochodzenie przez Klienta roszczeń reklamacyjnych odbywa się w sądzie powszechnym zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego.

 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 

§ 9.

Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz wymaganiami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 3. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 4. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

  1. komputer z internetową przeglądarką,

  2. połączenie z siecią Internet,

  3. poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

 6. Zgoda Klienta na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

 7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 10.

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej www.zielonylistek.com

 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

 3. Klientom, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto Klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.

 4. Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada konto Klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania konta Klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sprzedawcy z obowiązkiem usunięcia danych Klienta z bazy danych.

 5. Niezłożenie przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada konto Klienta, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż każdorazowe logowanie się Klienta w celu złożenia zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu.

 6. Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.